Menu Sluiten

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen

1) In deze algemene voorwaarden worden de Partijen hieronder genoemd; ‘CreteQ’, de opdrachtnemer en uitgever van deze voorwaarden, en ‘Klant’, de opdrachtgever en klant van CreteQ. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke factuur uitgaande van CreteQ en op elke overeenkomst die de Klant met CreteQ afsluit mits akkoordverklaring met een offerte. 2) Deze voorwaarden vervangen eventuele andersluidende voorwaarden van de Klant en prevaleren erop. Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zouden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. De partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 2. Offertes

1) Alle offertes van CreteQ zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant wordt afgeleverd- al dan niet via zijn architect of andere vertegenwoordiger in de ruime zin van het woord. Ze zijn onderhevig aan prijswisselingen. De Klant staat ervoor in dat hij naar best vermogen alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft verstrekt. De Klant bezorgt CreteQ tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. 2) De door CreteQ gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. CreteQ is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de Klant schriftelijk en binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders werd aangegeven of overeengekomen. CreteQ heeft het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen na het aanvaarden hiervan door de Klant alsnog te herroepen. 3) De prijzen in de genoemde offertes zijn steeds exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders schriftelijk werd aangegeven of overeengekomen. 4) Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is CreteQ er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CreteQ anders aangeeft. 5) Bij mondelinge (of telefonische) wijzigingen in de opdracht door de Klant, zonder schriftelijke bevestiging, komt het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Klant. Eventuele extra kosten, verbonden aan de door de Klant mondeling of schriftelijk doorgegeven wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht, zijn volledig ten laste van de Klant.

Artikel 3. Bestellingen van diensten

CreteQ is alleen aan een bestelling van haar diensten gebonden als deze aantoonbaar aanvaard werden door een van haar gemachtigden, tenzij anders werd aangegeven of overeengekomen. Ze kunnen niet eenzijdig door de Klant worden gewijzigd. Bij voortijdige annulering van een bestelling dan wel verbreking van de overeenkomst door de Klant voor aanvang van de uitvoering ervan zal een forfaitaire vergoeding van 15% van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn door die laatste, vermeerderd met een administratiekost van 250,00 EUR. CreteQ behoudt zich het recht voor om het volledige herstel van de schade te eisen zo deze hoger is.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

1). De prijzen in de overeenkomst zijn gebaseerd op de vigerende wetgeving op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Indien er ingevolge wijzigingen in de wetgeving meerkosten zijn wegens extra te leveren prestaties, behoudt CreteQ zich het recht voor haar prijs te verhogen dan wel deze meerkosten apart te factureren. Belastingen en invoerheffingen zijn steeds voor rekening van de Klant. 2) Betalingen dienen te gebeuren uiterlijk binnen 15 dagen na de factuurdatum, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen, op een door CreteQ aangegeven wijze en valuta. Facturen worden digitaal per e-mail verstuurd of op papier via de gewone post. Facturen zijn contant betaalbaar op de plaats van de maatschappelijke zetel van CreteQ, ongeacht de betalingswijze. Geen enkele vertraging tot betaling kan in overweging worden genomen, zelfs niet onder het voorwendsel dat de Klant zelf niet zou worden betaald door de diensten van de overheid dan wel door derden, ongeacht de reden hiervoor. 3) Factuurprotest dient uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan CreteQ, bij gebreke waaraan de klacht als onbestaande zal worden beschouwd. Bij gebreke aan reactie na voormelde periode wordt de Klant geacht in te stemmen met de facturatie, en kan deze er niet meer op terugkomen. 4) Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd zijn op de openstaande bedragen van 1% per maand vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 250,00 EUR per factuur. CreteQ zal in dat geval tevens gerechtigd zijn haar prestaties op te schorten. 5) Vertraging in de uitvoering van de opdracht die niet aan CreteQ te wijten zijn geven geen enkel recht tot inhouding van enige betaling. CreteQ wijst alle vertragingsboetes af.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1) De verbintenissen van CreteQ betreffen inspanningsverbintenissen. CreteQ voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft CreteQ het recht (delen van) het werk door onderaannemers te laten uitvoeren. CreteQ behartigt de belangen van de Klant binnen de grenzen van de aan haar verstrekte opdracht. 2) Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van de Klant aan CreteQ voor onbepaalde tijd. Wanneer werd overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan CreteQ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 3) De door CreteQ gestelde termijnen zijn louter indicatief en zonder verbintenis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Een vertraging in de uitvoering van de werken kan nooit aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding, verbreking van de overeenkomst of de weigering tot betaling van de overeengekomen prijs. 

Artikel 6. Verbreking van de overeenkomst

1) Als de Klant een verplichting zoals opgenomen in de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk nakomt, heeft CreteQ het recht alle tussen de Klant en CreteQ gesloten overeenkomsten op te schorten tot zolang de Klant aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan wel deze overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling te verbreken wegens wanprestatie, zonder enig recht op schadevergoeding of restitutie van de Klant. In voorkomend geval is de Klant van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd op de openstaande bedragen van 1% per maand vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 250,00 EUR per factuur. 2) In geval van vereffening, faillissement, staking van betaling of onder toepassing van de wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen van de Klant is CreteQ gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling alle openstaande vorderingen onmiddellijk op te eisen, alsook de overeenkomst te schorsen en/of te beëindigen tot de betaling van alle uitstaande bedragen of vergoedingen. 3) Indien de Klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, d.i. vooraleer CreteQ alle bestelde werken heeft kunnen uitvoeren, heeft de Klant in geen geval recht op terugbetaling van het reeds betaalde gedeelte. De werken die reeds door CreteQ werden aangevat zullen integraal vergoed worden. De Klant is ingeval van de eenzijdige vroegtijdige verbreking tevens gehouden tot vergoeding van de gederfde winsten van CreteQ, met een minimum van een forfaitaire vergoeding van 10% van de totale projectprijs. Artikel 1794 BW is onverwijld van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1) CreteQ is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken die door de schuld van haar personeel, of uit een gebrek of een fout in het ontwerp zou kunnen ontstaan. Als overmacht worden onder meer aanvaard: staking, lock-out, ongevallen en brand. 2) CreteQ is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, winstderving, verlies van cliënteel, etc. 3) CreteQ zal enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de met CreteQ gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen, en die te wijten is aan een zware fout of bedrog dan wel het foutief uitvoeren van de overeenkomst. 4) CreteQ is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn. 5) Elk schadegeval dient binnen een vervaltermijn van 8 dagen schriftelijk ter kennis van CreteQ worden gebracht, met een begroting van de schade, bij gebreke waaraan de schade geacht zal worden niet te hebben plaatsgevonden. 6) CreteQ is nooit objectief aansprakelijk.

Artikel 8. Klachten en vorderingen

1) Klachten met betrekking tot de door CreteQ verleende diensten en/of geleverde goederen dienen door de Klant binnen de 8 dagen na ontdekking per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan CreteQ, bij gebreke waaraan de klacht als onbestaande zal worden beschouwd. 2) Alle vorderingen van de Klant opzichtens CreteQ, uit welken hoofde ook, verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf het ontstaan van het feit dat aanleiding geeft tot het indienen van een klacht, en desgevallend oorzaak is van een vordering van de Klant tegen CreteQ. Deze termijn kan niet worden geschorst en kan enkel worden gestuit door een gerechtelijke actie. 3) Zelfs in geval van zware fout is de eventuele gehoudenheid van CreteQ tot schadevergoeding beperkt tot het tijdens de laatste 6 maanden van de samenwerking door CreteQ gefactureerde bedrag.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

1) De door CreteQ verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, plannen, software en dergelijke, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Klant en blijven eigendom van CreteQ. 2) De door CreteQ ter beschikking gestelde stukken mogen niet door de Klant worden gewijzigd, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CreteQ. 3) CreteQ behoudt het recht de stukken te gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Privacy, persoonsverwerking en GDPR

1) CreteQ kan persoonsgegevens van de Klant gebruiken om deze te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten en diensten, evenementen gerelateerd aan de werking van CreteQ, job-gerelateerde informatie en vacatures, haar werking en dienstverlening, toetreding van medewerkers, nieuwsberichten, et cetera. 2) Onder geen beding worden de persoonsgegevens van de Klant overgemaakt aan derden. 3) CreteQ behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 4) De Klant heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. CreteQ verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek van de klant gevolg te geven. De Klant kan CreteQ hiertoe een schriftelijk verzoek richten per e-mail. 5) De Klant heeft het recht, wanneer hij zijn identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond zijn persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek. De klant kan altijd foutieve of onvolledige gegevens verbeteren via post of via e-mail. De klant kan per eenvoudig verzoek via e-mail verzoeken om verwijderd te worden uit de data van CreteQ.

Artikel 11. Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op elke overeenkomst tussen CreteQ en de Klant. De Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg (afdeling Hasselt) zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen inzake deze overeenkomst.