Menu Sluiten

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten van CreteQ BV, met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 303/30, en met KBO n° 0719.499.802 (hierna: ‘CreteQ’), met betrekking tot alle leveringen van diensten aan haar medecontractanten (hierna, de ‘klant’). 2) Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene (aankoop) voorwaarden van de klant. Afwijkingen zijn slechts afdwingbaar ten aanzien van CreteQ na voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding. Desgevallend behouden deze algemene voorwaarden niettemin hun aanvullende werking voor alle aspecten die niet exhaustief in de afwijkende voorwaarden zijn geregeld.

Artikel 2. Offertes

1) Alle offertes van CreteQ zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant wordt aangeleverd- al dan niet via zijn architect of andere vertegenwoordiger in de ruime zin van het woord, en gelden dan ook slechts voor zover deze informatie actueel, correct en volledig is.  2) De door CreteQ gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven in de offerte. 3) De prijzen in de genoemde offertes worden steeds geacht nettoprijzen te zijn, exclusief fiscale toelagen en kosten, tenzij anders aangegeven in de offerte.

Artikel 3. Bestellingen

1) Een bestelling is bindend voor de klant. CreteQ is gebonden door een bestelling na schriftelijke orderbevestiging door een vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of na een voorbehoudsloze uitvoering van de bestelling, zelfs in geval van een voorafgaande offerte. 2) Een wijziging van een bestelling door de klant zal geacht worden een annulering ervan uit te maken, tenzij navolgend anders wordt overeengekomen. In geval van een annulering van een bestelling door de klant heeft CreteQ recht op een schadevergoeding, die forfaitair begroot wordt op 30% van de overeengekomen prijs. Indien de levering van een dienst reeds een aanvang heeft genomen op het ogenblik van de annulering, heeft CreteQ evenwel recht op de overeengekomen prijs pro rata de reeds geleverde dienst, verhoogd met een vergoeding voor gederfde winst, die forfaitair begroot wordt op 30% van het saldo van de overeengekomen prijs. Dit artikel geldt onverminderd het recht van CreteQ om de uitvoering van de bestelling of een vergoeding van haar reële schade te vorderen. 3) Bij mondelinge (of telefonische) wijzigingen in de opdracht door de Klant, zonder schriftelijke bevestiging, komt het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Klant. Eventuele extra kosten, verbonden aan de door de Klant mondeling of schriftelijk doorgegeven wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht, zijn volledig ten laste van de Klant. 4) Contractdocumenten, plans en lastenboek, maken één geheel uit. In geval van een tegenstrijdigheid hebben de contractdocumenten voorrang op de plans, en de plans voorrang op het lastenboek. Partijen kunnen slechts in onderling overleg en schriftelijk van deze contractdocumenten, plans en lastenboek afwijken. De daaruit voortvloeiende (meer)kosten zijn ten laste van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen, facturen en betalingen

1) Prijzen gelden slechts voor de levering van de overeengekomen diensten. De levering van gewijzigde of aanvullende diensten, geeft recht op een meerprijs ten laste van de klant, aan de op dat ogenblik in de onderneming van CreteQ geldende regieprijzen. 2) CreteQ zal haar diensten facturen na levering, tenzij anders overeengekomen. Facturen zijn betaalbaar op de zetel van CreteQ binnen 15 dagen volgend op de factuurdatum op een door CreteQ aangegeven wijze en valuta, tenzij anders overeengekomen. De klant aanvaardt digitale facturen, tenzij anders overeengekomen. 3) Een factuurprotest dient uiterlijk binnen de vervaltermijn van de factuur per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan CreteQ, bij gebreke waaraan de klacht als onbestaande zal worden beschouwd, en de Klant geacht wordt in te stemmen met de facturatie. Behoudens in geval van een tijdig en gegrond factuurprotest, is de klant niet gerechtigd om betaling van een factuur in te houden. In geval van een tijdig en gegrond factuurprotest, zal de klant reeds het niet -betwiste gedeelte uitbetalen binnen de overeengekomen betalingstermijn. 4) Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur zal van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd zijn op het openstaande factuurbedrag vanaf de factuurdatum gelijk aan de bijzondere wettelijke interestvoet (W 02/08/02), alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 250,00 EUR per factuur. Een overschrijding van de vervaldag van één factuur, maakt alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.  5) CreteQ is gerechtigd om op elk ogenblik na de totstandkoming van een overeenkomst de prijs van de diensten te verhogen volgens onderstaande formule: p = P x ((a x l/L) + (b x e/E) + (c x t/T) + d)), waarbij p = nieuwe prijs, P = overeengekomen prijs, a = 70% (geschat aandeel van l/L in de prijs), l/L = niveau van verhoging van de totale loon -en externe dienstverleningskost binnen CreteQ tussen de datum waarop de prijs is overeengekomen en de datum waarop de verhoging van de prijs wordt toegepast, b = 5% (geschat aandeel van e/E in de prijs), e/E = niveau van verhoging van de totale energiekost binnen CreteQ tussen de datum waarop de prijs is overeengekomen en de datum waarop de verhoging van de prijs wordt toegepast, c = 5% (geschat aandeel van t/T in de prijs), t/T = niveau van verhoging van de totale verplaatsingskost binnen CreteQ tussen de datum waarop de prijs is overeengekomen en de datum waarop de verhoging van de prijs wordt toegepast, d = 20%). 6) Een tussentijdse verhoging van overheidstoelagen met betrekking tot de levering van een dienst wordt geacht in hoofde van CreteQ hardschip uit te maken en geeft CreteQ het recht om deze toelage onmiddellijk en integraal door te rekenen aan de klant.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1) De verbintenissen van CreteQ betreffen inspanningsverbintenissen. CreteQ voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft CreteQ het recht (delen van) het werk door onderaannemers te laten uitvoeren.  CreteQ behartigt de belangen van de Klant binnen de grenzen van de aan haar verstrekte opdracht. 2) Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van de Klant aan CreteQ voor onbepaalde tijd. Wanneer werd overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan CreteQ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 3) De door CreteQ gestelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, niet essentieel en zonder verbintenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een vertraging in de uitvoering van de werken kan nooit aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding, verbreking van de overeenkomst of de weigering tot betaling van de overeengekomen prijs. Termijnen lopen in elk geval slechts vanaf de dag dat CreteQ in het bezit is gesteld van alle ondertekende contractdocumenten én de klant het desgevallend gevraagde voorschot heeft betaald én CreteQ alle gegevens heeft ontvangen noodzakelijk voor de goede uitvoering van de opdracht. Creteq is niet verantwoordelijk voor een vertraging in de uitvoering van een opdracht door derden of haar onderaannemers. 4) CreteQ wijst alle vertragingsboetes af, tenzij voorafgaand en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6. Beëindiging van de overeenkomst

1) Als de Klant een verplichting zoals opgenomen in de overeenkomst niet, niet tijdig of niet correct nakomt, heeft CreteQ het recht alle tussen de Klant en CreteQ gesloten overeenkomsten op te schorten tot zolang de Klant aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan wel één of meerdere van deze overeenkomsten van rechtswege, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden, zonder enig recht op schadevergoeding of restitutie voor de Klant. 2) CreteQ heeft tevens het recht om één of meerdere overeenkomsten met klant van rechtswege, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling als buitengerechtelijk ontbonden te verklaren het geval dat: a) de klant failliet verklaard wordt, in vereffening gesteld wordt (anders dan met het oog op een echte herstructurering), een beslissing tot ontbinding genomen wordt of deze Partij bij vonnis van de daartoe bevoegde rechtbank ontbonden of vereffend wordt, of onder toezicht wordt geplaatst of een curator of bewindvoerder wordt aangesteld voor het beheer van alle of een deel van de goederen van de Partij b) de klant een wijziging ondergaat van haar zeggenschap of controle, of zich ontdoet van alle of een groot deel van haar activiteiten of activa (om andere redenen dan een gerechtelijke reorganisatie), zonder voorgaande schriftelijke toestemming van CreteQ, welke toestemming niet op onredelijke wijze geweigerd of uitgesteld mag worden (met de voorwaarde dat CreteQ deze toestemming in alle gevallen mag weigeren indien ze geen gepast bewijs ontvangt van het vermogen van de klant om aan haar verplichtingen in het kader van één of meerdere overeenkomsten te blijven voldoen of indien de zeggenschap of de controle van de klant overgedragen worden aan een concurrent van CreteQ)

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1) De verbintenissen van CreteQ zijn inspanningsverbintenissen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of kennelijk anders voortvloeit uit de aard van de verbintenis.2) CreteQ heeft haar bedrijfs -en beroepsaansprakelijkheid diligent verzekerd t.b.v. 1.500.000,00 EUR per schadegeval voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels, 500.000,00 EUR per schadegeval voor materiële schade, de immateriële schade die eruit voortvloeit en zuiver immateriële schade vermengd en 10.000 EUR per schadegeval voor toevertrouwde voorwerpen, beperkt tot 5.000.000 EUR voor het geheel van schadegevallen met datum in hetzelfde kalenderjaar. Haar aansprakelijkheid voor schade onder één van deze posten is beperkt tot de genoemde dekkingsbedragen en de klant doet afstand van vordering ten belope van het surplus. Haar aansprakelijkheid voor niet-verzekerde schade is beperkt tot driemaal de gefactureerde en betaalde prijs van de relevante dienst of goed. 3) CreteQ is nooit aansprakelijkheid voor indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, penaliteiten, productiestilstand, opportuniteitskosten, personeelskosten, imagoschade, verlies van goodwill en verlies van data, tenzij CreteQ voor deze schade verzekerd is en desgevallend slechts ten belope van het dekkingsbedrag, met afstand van verhaal door de klant voor het surplus. 4) Dit artikel laat relevante en toepasselijke bepalingen van dwingend recht onverlet.

Artikel 8. Klachten en vorderingen

1) Klachten met betrekking tot de door CreteQ verleende diensten en/of geleverde goederen dienen door de Klant binnen de 8 dagen na ontdekking per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan CreteQ, bij gebreke waaraan de klacht als onbestaande zal worden beschouwd. 2) Alle vorderingen van de Klant opzichtens CreteQ, uit welken hoofde ook, verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf het ontstaan van het feit dat aanleiding geeft tot het indienen van een klacht, en desgevallend oorzaak is van een vordering van de Klant tegen CreteQ. Deze termijn kan niet worden geschorst en kan enkel worden gestuit door een gerechtelijke actie. 3) CreteQ zal tijdig gemelde gebreken, waarvoor zij aansprakelijk is en kan worden gesteld, binnen een redelijke termijn remediëren via een herstel, een vervanging of een terugbetaling van de prijs, naar redelijk gemotiveerde keuze van CreteQ. Dit artikel laat relevante en toepasselijke bepalingen van dwingend recht onverlet.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

1) De door CreteQ verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, plannen, software en dergelijke, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Klant en blijven eigendom van CreteQ. 2) De door CreteQ ter beschikking gestelde stukken mogen niet door de Klant worden gewijzigd, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CreteQ. 3) CreteQ behoudt het recht de stukken te gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen gepersonaliseerde informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Overmacht

Indien gewijzigde omstandigheden buiten de controle van CreteQ, de uitvoering van één of meerdere verbintenissen van CreteQ tijdelijk of definitief onmogelijk, moeilijker of economisch ongunstiger maakt, is CreteQ naar keuze gerechtigd om de uitvoering van deze verbintenissen tijdelijk op te schorten, te beëindigen of aan te bieden aan een gewijzigde prijs.

 Artikel 11. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou worden verklaard, blijven alle andere (deel-)bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval verlenen partijen de bevoegde rechtsmacht de mogelijkheid om de nietige (deel-)bepaling te matigen tot een (deel-)bepaling die op zoveel als mogelijk de inhoud van de nietige (deel-)bepaling benadert.

Artikel 12. Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op elke overeenkomst tussen CreteQ en de Klant. De Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt, zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen inzake deze overeenkomst. CreteQ is gerechtigd om een geschil aanhanging te maken het arbitragecollege CEPANI, om er te worden beslecht door één Nederlandstalige arbiter met zetel te Hasselt.